Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.andrejkow.pl

Postanowienia ogólne
Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem url: https://sklep.andrejkow.pl zwany dalej sklepem, umożliwia dokonywanie zakupów hurtowych i detalicznych za pośrednictwem Internetu.
Sprzedaż w Sklepie jest prowadzona przez Firmę
Arkadiusz Andrejkow – Malarstwo ścienne i sztalugowe
Orelec 82, kod poczt. 38-623 Orelec,
posiadającą NIP 687 189 40 21 zwaną dalej Sprzedającym.
Dane kontaktowe: tel. 512 111 741; adres e-mail: sklep@andrejkow.pl;
Konto bankowe na potrzeby zamówień internetowych: mBank S.A. 53 1140 2004 0000 3502 8061 4732.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedającym. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest dzień odbioru towaru przez Klienta.
Sprzedający realizuje dostawy na terenie Polski.
Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem towarów, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń.
Sprzedający dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
Warunki techniczne do korzystania z usługi Sklepu są następujące: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa.

Rejestracja i zmiana danych
Po dokonaniu rejestracji w Sklepie dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Podane przez Kupującego dane osobowe, znajdujące się w bazie Sprzedającego i podlegają przetwarzaniu również po zakończeniu realizacji umowy, w przypadku wyrażenia przez Kupującego odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
Osoba zarejestrowana może sprawdzić na stronach Sklepu stan swojego zamówienia, historię zamówień, zakupów oraz stan płatności.

Procedura składania i realizacji zamówień
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na stronie podczas procedury zamawiania towarów.
Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niepełnych danych.
W zamówieniu Klient wybiera sposób odbioru towaru – odbiór własny lub dostawa firmą kurierską.
Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.
Po złożeniu zamówienia do Klienta zostanie wysyłany e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do systemu.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. w przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Decyzję anulacji lub częściowej rezygnacji z określonych towarów należy przesłać na adres e-mail sklep@andrejkow.pl
Termin realizacji zamówienia to zwykle 4 dni robocze od złożenia zamówienia, chyba że Klient wyznaczy inny termin podczas składania zamówienia.
Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia bądź pozostawione do odbioru w siedzibie firmy.
Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu – paragon lub fakturę.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn niezależnych (np. wadliwego działania systemów, sieci). Ponadto zastrzega sobie prawo do zmiany w asortymencie i w cenach towarów znajdujących się w jego ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz przeprowadzania w nich zmian.

Płatności
Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Podane w sklepie ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
W zależności od wybranej formy odbioru towaru klient ma do wyboru następujące opcje płatności:
* przy odbiorze własnym:
przelew, płatność kartą bankową lub wpłata gotówkowa,
* przy dostawie do klienta:
płatność przelewem,
płatność on – line za pomocą sytemu Paynow obsługiwanego przez mBank S.A.
Wpłaty za zamówienie należy dokonać na konto: mBank S.A. Numer rachunku: 53 1140 2004 0000 3502 8061 4732. Jako tytuł przelewu należy podać numer zamówienia.

Koszty transportu
Jeżeli wartość przesyłki przekracza 1000 zł, koszt przesyłki ponosi Sprzedający.
Jeżeli wartość przesyłki nie przekracza 1000 zł, koszt przesyłki ponosi Klient.
Przesyłka pocztowa – koszt około 17 zł.
Przesyłka do paczkomatu – koszt zależny od gabarytu 10÷20 zł
Nie przewidujemy wysyłek zagranicznych (w indywidualnych przypadkach cenę wysyłki za granicę ustalimy z klientem mailowo).
Koszt przesyłki nie jest uwzględniony w cenie towarów sprzedawanych w Sklepie.
Należność za usługę transportową doliczona będzie do dowodu zakupu.

Odbiór towaru
Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia bądź też będą możliwe do odbioru u Sprzedającego. W chwili odbioru przesyłki, Klient powinien ją odpakować w obecności kuriera, w celu sprawdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu Klienta i czy nie nastąpiły uszkodzenia podczas transportu.
Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze za pośrednictwem firmy transportowej, mającej podpisaną umowę ze Sprzedającym.
Dostawy wykonywane są na obszarze Polski.

Reklamacje
Reklamacje przyjmowane i rozpatrywane będą tylko i wyłącznie na towar, którego reklamacja nastąpi w ciągu jednego miesiąca od wykrycia wady, nie później niż dwanaście miesięcy od daty zakupu.
Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie na własny koszt reklamowanego towaru, z wyraźnie zaznaczoną wadą, na adres Sprzedającego z dołączonym wydrukowanym, ręcznie wypełnionym i podpisanym formularzu reklamacyjnym wraz z fakturą lub paragonem. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.
W przypadku nie uznania reklamacji towar wraz z oryginałem protokołu reklamacyjnego (wyjaśniającego przyczyny nie uznania reklamacji) zwracany jest do Klienta.
Reklamacji nie podlegają wyroby namalowane na zamówienie.
Reklamacji nie podlegają wady towaru powstałe wskutek: niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji, kontaktu z płynami żrącymi lub wybielającymi, działania wysokich temperatur, klęsk żywiołowych i działań militarnych.
Zastrzega się, że dokumenty, które noszą ślady poprawek wpisów dokonanych przez osoby nieupoważnione jak również, gdy są one nieczytelne reklamacja nie będzie rozpatrywana.
W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sprzedającego na adres Klienta, wskazany w formularzu reklamacyjnym. w momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sprzedający zwróci Klientowi pieniądze na konto bankowe, z którego otrzymał wpłatę lub wskazane przez Klienta w formularzu reklamacyjnym. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest podpisanie przez Klienta otrzymanej od Sprzedającego faktury korygującej.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.
Reklamacje z tytułu zabrudzeń lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu nie będą rozpatrywane, gdyż odpowiedzialność za powierzony towar spoczywa na przewoźniku.
Ewentualne różnice w wyglądzie towaru z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji.
Sprzedający rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dni jej otrzymania, z zastrzeżeniem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego.

Zwroty
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, z nienaruszoną etykietą, czysty, pozbawiony zapachu. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Zamawiający.
Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
Zwracany produkt nie może nosić żadnych śladów użycia ani być w jakikolwiek sposób zniszczony.
W przypadku zwrotu towaru prosimy o przesłanie go na adres Sprzedającego wraz z wydrukowanym i ręcznie wypełnionym formularzem zwrotu oraz fakturą lub paragonem. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.
Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na konto bankowe, z którego Sprzedający otrzymał wpłatę lub konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest podpisanie przez Kupującego faktury korygującej otrzymanej od Sprzedającego.
Zwrotowi nie podlegają wyroby namalowane na zamówienie.
Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

Postanowienia końcowe
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu.
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z „Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie przez zamieszczenie ich na stronie internetowej Sklepu.
Zamieszczone na stronach Sklepu zdjęcia, opisy i znaki handlowe należą do ich właścicieli. Publikowanie, kopiowanie, przetwarzanie oraz wykorzystanie ich bez wiedzy i zgody Sprzedającego jest zabronione.
Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 27.02.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 nr 141, poz. 1176 z późn. zm), Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz 1204 z późn. zm.), Ustawa z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U, z 2000 nr 22, poz. 271 z późn. zm).
W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Sprzedającego indywidualnych umów handlowych, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.